KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

SEĞMEN SU Mad. Mak. Gıd. İn. Tur. İth. İhr. San. Tic. A.Ş. (SEĞMEN SU) olarak web sitemizi kullanırken, web sitemizde yer alan ilgili başvuru formlarını doldurmak suretiyle veya sair yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğini son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

SEĞMEN SU ile müşteri, potansiyel müşteri, bayi veya tedarikçi ilgilisi, çalışan, çalışan adayı, iş ortağı, web sitesi ziyaretçisi olarak ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz,

 

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, yeni teknoloji ve uygulamaları değerlendirmek ile ticari ve iş stratejilerimizi belirlemek ve uygulamak,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (“ABB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek kamusal hizmetleri ifa etmek,
 • Ürünlerimize ilişkin bayilik taleplerini değerlendirmek ve bayilik süreçlerini yönetmek,
 • Tedarikçi ağımıza ilişkin iş faaliyetlerini yürütmek,
 • Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın talep, görüş ve şikayetlerini takip etmek,
 • Ürünlerimizin sevkiyatını başarılı biçimde sağlamak,
 • İlgili yasal mevzuat uyarınca hizmet alımı yapmak ve alımı yapılan bu hizmetler sonucu oluşan sözleşme ile yükümlü olduğumuz hususları yerine getirmek,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
 • Çalışanlarımıza ve çalışan adaylarımıza ilişkin insan kaynakları süreçlerini yönetmek,
 • İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında veri güvenliğini temin etmek,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak

 

amaçlarıyla veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından KVKK ile uyumlu ve hukukun öngördüğü biçimde tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; SEĞMEN SU’nun iş ortakları, bayileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir.

 

Veri işleyen sıfatı ile SEĞMEN SU size bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya SMS atabilir, telefon araması yapılabilir veyahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, SEĞMEN SU veya SEĞMEN SU adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, web sitesi, başvuru formları, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, Mavi Masa, muhtelif sözleşmeler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve sair sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamı dahilinde toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında, yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli yasal süreler tamamlandığında kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

SEĞMEN SU bünyesinde kişisel verilerin işlenmesi bakımından 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Belirtilen haklara ilişkin olası taleplerinizi, yazılı ve ıslak imzalı şekilde geçerli bir kimlik fotokopisi ekleyerek Oran Mh. Konya Yolu Mevlâna Bulvarı Samanyolu Rekreasyon Evleri No: 471 Çankaya ANKARA adresine veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise bu elektronik posta adresinizi kullanarak info@segmenlersu.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. Talepleriniz Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de yer alan ilkeler doğrultusunda cevaplandırılacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

footerr